បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

  1. ១នៃវិធីឈប់ខ្ចិលគឺ ឈប់គិតពីវាហើយចាប់ផ្តើមធ្វើ។ហើយគិតថាពាក្យ ខ្ចិលមានដែរនៅក្នុងគម្ពីរពួកមនុស្សអវិជ្ជាទេ

    • 0
  2. សុខភាពផ្លូវកាយជាការមានជីវិតរួសរាន ពោលគឺមិនពិការ ឬក៏មិនបាក់ដៃជើង។

    • 0