បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

Latest Questions

  • 1

នេះជាវីដេរអូដែលខ្ញុំបានទៅលេងផ្ទាល់

  • 0

ជាកន្លែងដែលគេទៅស្ទួនត្រី មឹក និង ផ្សេងៗទៀត videos coming soon

  • 0

នឹកឃើញមិត្តភក្តិ ដែលនាំគ្នាផោមដាក់ឡាំរ៉ែទឹក តើអ្នកណាលឺជាងគេ ចុះអ្នកវិញ?

  • 0

ខាងក្រោមនេះ ជា Function សម្រាប់ធ្វើការ Connect ទៅកាន់ SQL Server Public Function ConnectToSQL() As Boolean On Error GoTo ErrHandle TmpConnectStr = “Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=<USERNAME>;Password=<PASSWORD>;” & _ “;Initial Catalog= <DATABASE NAME>” & _ “;Data Source=<DATABASE NAME>” Set conn = New ADODB.Connection conn.ConnectionString ...

  • 1

អ្នករៀនចំនាញ IT កុំផ្លេចរៀន Excel (Code VBA) យើងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានមែន តែ Accounting នៅតែទាមទារ Report តាមរយៈ Excel ហើយ Report ខ្លះ ប្រភេទ Layout មិនអាចធ្វើបានទេ មានតែ Excel និងហើយ ។

  • 1

មុនពេលខ្ញុំមកថៃ គេថាម្ហូបអាហារថៃថោកៗ តាមផ្លូវ 40 ទៅ 70 បាត តាមផ្សាទំនើប 60 ទៅ 100 បាត (និយាយតែបាយម្ហូបធម្មតា) ចំណែកនៅស្រុកខ្មែរវិញ 4000 ៛ ទៅ 8000 ៛ តាមផ្សាទំនើប 10000 ៛ ទៅ 20000 ៛ មកមើលអត្រាការប្រាក់ 1 បាត = 134 ៛ ខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសយើងមានតម្លៃសមរ្យជាង