បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

Latest Questions

  • 0

ចំណេះដឹង

  • 0

 កំណាព្យនេះពិតជាល្អមែន សម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនេះហេីយ    យកពីgoogle ទេបាទ !!!

  • 1

ចំណេះដឹង

  • 1

សូមកំណាព្យនីយាយអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាមួយមក ។ ហេីយ និងថែមកំណាព្យអប់រំដល់យុវជនផងដែរ (ម្នាក់មួយមក )

  • 1

ការអប់រំ

  • 1

តេីការយកសាសនាមកលេងសេីចប៉ះពាក់ដល់អី្វខ្លះ ??? (សូមចំម្លេីយម្នាក់មួយមក) 👉🏻 និងកំណាព្យផងដែរ 👈🏻

  • 0

តេីការរាំនៅក្នុងវត្តបានធេី្វអោយប៉ះពាក់ទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេ ??? (ព្រោះអី្វ) ??? [សុំចំលេីយម្នាក់មួយមក] .   ( ហេីយថែមទាំងកំណាព្យផង )

  • 1

ដូចម្តេចដែលហៅថាMeMe ???     ( សុំចំលេីយ ម្នាក់មួយមក )

  • 0

ការកំសាន្ត

  • 0

តេីធេី្វយ៉ាងមិចទេីបញ៉ែស្រីបានមួយអោយពិតប្រាដក ??? (សូមចំមេី្លយម្នាក់មួយមក )