បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

Latest Questions

  • 0

តើអ្នកយល់ថា “ការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត” ជាការកំសាន្តដែរឬទេ? ចំពោះខ្ញំុ វាគឺ “ការកំសាន្ត” ព្រោះខ្ញំុសប្បាយនឹងការធ្វើវា មានចិត្តចង់ឲ្យក្លឹបដែលខ្ញំុកំពុងនៅមានការអភិវឌ្ឍន៍ទៅអនាគត។ វាពិតជាពិបាកក្នុងការបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង គ្រួសារ ការសិក្សា និងមិត្តភក្តិ៍ផងដែរ។  ទោះបីជាមានការពិបាកក្នុងការបែងចែកពេលវេលា តែខ្ញំុនៅតែឈ្លាត។ ចុះអ្នកវិញ យល់យ៉ាងណាដែរ?

  • 3

គណនេយ្យ

  • 3

ទ្រព្យសកម្ម =  បំណុល +  មូលធន នេះជាសមីការទូទៅនៃគណនេយ្យ ក៏ប៉ុន្តែរៀនយូរទៅ ពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញ និងឈឺក្បាល។ ទោះបីជាយ៉ាងណា វាជាតម្រូវការទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។